by nils sekiya 
万葉線
新型車両試運転

 MLRV-1000
2003年12月14日


当店前

再開発ビルを
バックに
万葉線株式会社公式サイト
sekiya